امروز : چهارشنبه, ۲۰. فروردين ۱۳۹۹
كتابخانه
کاش من هم بهشت را مي ديدم: دل نوشته 1 PDF چاپ نامه الکترونیک

کاش من هم بهشت را مي ديدم: دل نوشته 1

مولف: ملا محمدي،مجيد

ناشر: معاونت تبليغات وانتشارات نيروي زميني

سال انتشار: 1374

چكيده:

اين‌كتاب‌، مجموعه‌مقاله‌ها و نوشته‌هايي‌است‌در وصف‌ايثار، جوانمردي‌و شجاعت‌اسرا، شهدا و مفقودان‌جنگ‌؛ با موضوعهاي‌زير:تمثيلي‌از پادگان‌دو كوهه‌انديمشك‌و بسيجي‌هايي‌كه‌از آنجا به‌عملياتهاي‌مختلف‌اعزام‌مي‌شوند؛ وصف‌حال‌مادر شهيد؛ نوشته‌اي‌براي‌آزاده‌؛ نوشته‌اي‌براي‌يك‌جانباز؛ نوشته‌اي‌براي‌شهيدان‌؛ مطلبي‌در وقت‌شهادت‌(فلق‌) و اشاره‌به‌شهيد سيد مرتضي‌آويني‌؛ درد دل‌ دختري‌با پدر شهيدش‌؛ به‌ياد دوستان‌شهيد؛ مطالبي‌تقديم‌به‌شهيدان‌و به‌ياد فداكاري‌ها و رشادت‌هاي‌شهيداني‌چون‌: همت‌، باكري‌، زين‌الدين‌، بابايي‌، غواصان‌گمنام‌، محمدعلي‌جهان‌آرا، موسوي‌، علم‌الهدي‌و ... اين‌نوشته‌ها قبلا در مجله‌سلام‌بچه‌ها به‌چاپ‌رسيده‌بوده‌اند.

 
صلح PDF چاپ نامه الکترونیک

صلح

مولف: قيصري،مجيد

ناشر: نشر سوره

سال انتشار: 1374

چكيده:

«يك‌بوم‌غلتون‌«: بوم‌غلتاني‌، در هنگام‌مرمت‌جاده‌در زمين‌فرو مي‌رود و گور دسته‌جمعي‌شهيدان‌با پيكرهايي‌غير قابل‌شناسايي‌نمايان‌مي‌شود و مادر راوي‌همچنان‌به‌دنبال‌جنازه‌دختر ربوده‌شده‌خود مي‌گردد. «عروسكها»، شرح‌خاطرات‌يك‌كودك‌مجروح‌ عراقي‌است‌كه‌به‌ايران‌آورده‌شده‌است‌. پدر و يك‌برادر او كشته‌شده‌اند و دست‌برادر كوچكتر نيز در زمان‌رانده‌شدن‌از عراق‌و هنگام‌برداشتن‌عروسكي‌كه‌روي‌جاده‌افتاده‌بوده‌، قطع‌شده‌است‌. «آخرين‌غروب‌تجاوز»، داستان‌ورود رزمنده‌جوان‌مصدوم‌و مجروح‌در آخرين‌ساعات‌مقاومت‌خرمشهر به‌خانه‌اي‌و رساندن‌پيرزنان‌تنها و بي‌پناه‌به‌نيروهاي‌خودي‌است‌. «بار» داستان‌مجروحي‌است‌كه‌بر بالاي‌كوه‌مانده‌است‌و با كمك‌يك‌امدادگر، اسير مجروح‌عراقي‌را به‌آمبولانس‌مي‌رساند. «صلح‌«، داستان‌پناه‌دادن‌نگهبان‌ساحلي‌، در هنگام‌صلح‌، به‌يك‌سرباز عراقي‌مجروح‌و سرانجام‌بازگرداندن‌وي‌به‌عراق‌است‌. «سلام‌ سرگرد»، داستان‌اسير عراقي‌در اردوگاه‌است‌و شرح‌انديشه‌وي‌؛ كه‌مي‌پندارد سرگرد باعث‌اسارت‌او شده‌است‌و پي‌بردن‌او به‌اشتباه‌خود.

 
رهايي در فکه PDF چاپ نامه الکترونیک

رهايي در فکه

مولف: ميرزازاده حسيني،رضا

ناشر: نشر سوره

سال انتشار: 1374

چكيده: اين‌كتاب‌، خاطرات‌برادر آزاده‌سيدرضا ميرزا زاده‌حسيني‌است‌. وي‌در دوازدهم‌ارديبهشت‌ماه‌1365، در عمليات‌آزادسازي‌فكه‌، به‌سبب‌تير خوردن‌به‌دست‌و پايش‌، نمي‌تواند همراه‌همرزمان‌خود عقب‌نشيني‌كند. در نتيجه‌، اسير دشمن‌مي‌شود. پس‌از آن‌به‌شهر العماره‌و سپس‌به‌اردوگاه‌رماديه‌ده فرستاده‌مي‌شود. با وجود زخمي‌بودن‌و وضع‌اسفناكي‌كه‌داشته‌به‌شدت‌شكنجه‌مي‌شود. در آنجا اسيران‌با مشكلات‌بيماري‌و عدم‌بهداشت‌دست‌به‌گريبان‌بودنده‌اند كه‌پس‌از آمدن‌مأموران‌صليب‌سرخ‌اوضاع‌كمي‌بهتر مي‌شود. در آبانماه‌67، او همراه‌اولين‌گروه‌چهارصد نفري‌اسرا، براي‌زيارت‌به‌كربلا مي‌رود، و در پنجم‌شهريور ماه‌سال‌69 همراه‌با گروهي‌از اسراي‌ايراني‌در مرز خسروي‌با اسراي‌عراقي‌مبادله‌و آزاد مي‌شود. مطالب‌كتاب‌بيانگر ايستادگي‌، پايمردي‌، ايثار، از خود گذشتگي‌، ايمان‌و اعتقاد و وحدت‌برادران‌اسير ايراني‌است‌.

 
اردوگاه آينه ها: خاطرات روحانيون آزاده PDF چاپ نامه الکترونیک

اردوگاه آينه ها:  خاطرات روحانيون آزاده

مولف: -

ناشر: نشر سوره

سال انتشار: 1374

چكيده:

اين‌كتاب‌، خاطرات‌آقايان‌احمد اسماعيلي‌و عمران‌احمدي‌(دو طلبه‌) از دوران‌اسارت‌در عراق‌است‌. در پنجه‌هاي‌ اسارت شرح‌نحوه‌اسارت‌احمد اسماعيلي‌در عمليات‌كربلاي‌پنج‌و رفتار بعثي‌ها با او در ايام‌اسارت‌است‌. او در اين‌خاطرات‌از شكنجه‌ها، طعن‌ و لعن‌ها و ضرب‌و شتم‌هاي‌سربازان‌عراقي‌و مسؤلان‌اردوگاهها، وضع‌غذا، بهداشت‌و عبادت‌در پادگان‌الرشيد، استخبارات‌عراق‌و اردوگاه‌تكريت‌و از روحيه‌مبارز اسراي‌ايراني‌و ايمان‌آنها سخن‌مي‌گويد. عمران‌احمدي‌نيز (كه‌در منطقه‌مريوان‌، در عمليات‌والفجر نُه‌، اسير شد) در بوي‌خوش‌وطن‌، پس‌از شرح‌نحوه‌اسارت‌خود، از پادگان‌سليمانيه‌، استخبارات‌عراق‌و رفتار عراقي‌ها با اسرا در مراحل‌اسارت‌، اردوگاه‌رماديه‌و امكانات‌اسرا، حقوق‌دريافتي‌، بهداشت‌، دارو و درمان‌و فعاليت‌هاي‌اسرا نظير آموزش‌دروس‌، صحبت‌مي‌كند و در پايان‌نيز از انعكاس‌خبر ارتحال‌حضرت‌امام‌بين‌اسرا، زيارت‌كربلا، آزادي‌و بازگشت‌به‌وطن‌سخن‌مي‌گويد.

 
اسير شماره 0339 PDF چاپ نامه الکترونیک

اسير شماره 0339: خاطرات خواهر آزاده خديجه مير شکار

مولف: مير شکار،خديجه

ناشر: نشر سوره

سال انتشار: 1374

چكيده: خانم‌خديجه‌ميرشكار اهل‌بستان‌است‌و طي‌حمله‌بعثي‌ها به‌بستان‌و سوسنگرد همراه‌با شوهر خود اسير مي‌شود. در اين‌كتاب‌رضا رئيسي‌خاطرات‌خانم‌خديجه‌ميرشكار را از مدت‌بيش‌از 400 روز اسارت‌در عراق‌ضبط و تنظيم‌كرده‌است‌.

خانم‌خديجه‌ميرشكار در خاطرات‌خود از «اسارت‌به‌دست‌بعثي‌ها، زخمي‌و بستري‌شدنش‌در بيمارستان‌، بازجويي‌هاي‌پي‌در پي‌، شكنجه‌هاي‌وحشتناك‌، زندان‌انفرادي‌و عفونت‌زخمها» سخن‌مي‌گويد. پس‌از آن‌، از اردوگاههاي‌موصل‌و رماديه‌مي‌گويد. او بيان‌مي‌كند كه‌چگونه‌بعثي‌ها از او كه‌يك‌زن‌بود به‌خاطر مقاومت‌و روحيه‌بالايش‌، وحشت‌داشتند و مي‌گويد كه‌چگونه‌با ياري‌گرفتن‌از نيروي‌ايمان‌توانسته‌است‌آنها را تحقير كند. او سرانجام‌، بدون‌همسر خود، همراه‌با گروهي‌از آزادگان‌به‌وطن‌بازگشته‌است‌.

 
يادهاي آزادگي: خاطرات آزادگان نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران PDF چاپ نامه الکترونیک

يادهاي آزادگي: خاطرات آزادگان نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران

مولف: معصومي،امير

ناشر: سازمان عقيدتي سياسي ارتش

سال انتشار: 1373

چكيده:

«يادهاي‌آزادگي‌« مجموعه‌خاطرات‌73 نفر از آزادگان‌سرفراز نيروي‌زميني‌ارتش‌جمهوري‌اسلامي‌است‌كه‌در آنها از وقايع‌تلخ‌و شيرين‌دوران‌اسارت‌ـ از «شكنجه‌هاي‌وحشيانه‌و غيرانساني‌توسط سربازان‌عراقي‌در اردوگاهها، مجازاتهاي‌شديد بدني‌، نبودن‌بهداشت‌در اردوگاهها، ايستادگي‌و پايمردي‌و ايثار رزمندگان‌و تشكيل‌كلاسهاي‌مختلف‌عقيدتي‌، سياسي‌، هنري‌و غيره‌توسط اسرا» ـ صحبت‌كرده‌اند. «شادي‌آفريني‌خبر آزادسازي‌خرمشهر، امتناع‌يك‌اسير از دريافت‌خون‌عراقي‌ها براي‌نجات‌زندگي‌خود (كه‌منجر به‌شهادت‌وي‌مي‌شود)، زيارت‌كربلا و شور و شوق‌ايرانيان‌در اين‌زيارت‌، غم‌و اندوه‌اسرا و عزاداري‌آنها در اسارت‌پس‌از شنيدن‌خبر رحلت‌امام‌(ره‌)، مقاومت‌منفي‌اسرا در برابر توهين‌به‌مقدسات‌و ايثار و فداكاري‌رزمندگان‌اسير نسبت‌به‌يكديگر»، هر يك‌، نمونه‌اي‌از روحيه‌والاي‌اين‌عزيزان‌است‌.

 
<< ابتدا < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 7 از 18