امروز : چهارشنبه, ۲۰. فروردين ۱۳۹۹
كتابخانه
هواي اسارت(جلد اول) PDF چاپ نامه الکترونیک

هواي اسارت(جلد اول): خاطرات آزادگان استان فارس: (2جلدي)

مولف: ايرواني،حجت

ناشر: نشر سوره

سال انتشار: 1372

چكيده:

كتاب‌، حاوي‌تعداد پنجاه‌خاطره‌به‌نقل‌از آزادگان‌استان‌فارس‌است‌كه‌در آنها از شجاعتهاي‌رزمندگان‌اسلام‌در زير شكنجه‌عراقي‌ها، نبودن‌بهداشت‌و غذاي‌كافي‌، نبودن‌دارو و امكانات‌كافي‌در اردوگاهها ـ به‌ويژه‌اردوگاه‌موصل‌و زندان‌الرشيد بغداد ـ صحبت‌مي‌شود. توصيف‌روحيه‌بالاي‌اسيران‌ايراني‌، حضور حاج‌آقا ابوترابي‌(كه‌به‌تمام‌اسيران‌در اردوگاههاي‌مختلف‌روحيه‌مي‌بخشيد) و زيارت‌عتبات‌عاليات‌(كربلا و نجف‌اشرف‌) نيز (كه‌قبل‌از بازگشت آزادگان‌توسط رژيم‌بعث‌ترتيب‌داده‌شد) از ديگر نكات‌قابل‌ذكر اين‌خاطرات‌است‌. اين‌آزادگان‌در عملياتهاي‌كربلاي‌پنج‌، آبي‌خاكي‌جزاير مجنون‌، كربلاي‌يك‌، بيت‌المقدس‌، و پاتكهاي‌دشمن‌به‌دنبال‌عملياتهاي‌نصر يك‌، نصر دو و نصر سه اسير شده‌بوده‌اند. در پايان‌هر خاطره‌، نام‌راوي‌خاطره‌، زمان‌اسارت‌و تاريخ‌آزادي‌وي‌آمده‌است‌.

جلد دوم‌كتاب هواي‌اسارت‌حاوي‌43 خاطره‌از خاطرات‌آزادگان‌استان‌فارس‌است‌. آزادگان‌در اين‌خاطرات‌از عملياتهاي‌كاني‌مانگا (والفجر چهار)، كربلاي‌هشت‌، والفجرهاي‌يك‌و دو و سه‌و جزاير مجنون‌هم‌صحبت‌كرده‌اند. اتفاقاتي‌كه‌طي‌دوران‌اسارت‌اين‌آزادگان‌در اردوگاههاي‌موصل‌، رمادي‌، كمپ‌شش‌، سوله‌هاي‌تكريت‌و اردوگاه‌عنبر (در الانبار) افتاده‌است‌و استقامت‌، پايمردي‌و رشادت‌آزادگان‌در مقابل‌شكنجه‌هاي‌روحي‌و جسمي‌صداميان‌و همچنين‌روحيه‌اي‌كه‌حاج‌آقا ابوترابي‌به‌اسيران‌مي‌داده‌، از جمله‌مطالبي‌هستند كه‌در اين‌كتاب‌مورد اشاره‌قرار گرفته‌اند. در پايان‌هر خاطره‌، نام‌راوي‌خاطره‌و زمان‌اسارت‌و آزادي‌وي‌ذكر شده‌است‌.

 
وحشتگاه اسارت: خاطرات آزادگان بهبهان PDF چاپ نامه الکترونیک

وحشتگاه اسارت: خاطرات آزادگان بهبهان

مولف: -

ناشر: نشر سوره

سال انتشار: 1372

چكيده:

اين‌كتاب‌، مجموعه‌خاطرات‌سيزده‌تن‌از آزادگان‌سرافراز كشور اسلامي‌ما است‌. اين‌آزادگان‌ـ كه‌هريك‌در يكي‌از عمليات‌اسير شده‌بودند ـ در خاطرات‌خود، از شرايط وحشتناك‌اردوگاهها و رفتار غير انساني‌و ددمنشانه‌عراقي‌ها و مقاومت‌اسيران‌ايراني‌در برابر آنها سخن‌گفته‌اند. در بيشتر خاطرات‌، از حاج‌آقا ابوترابي و رهبري‌و ارشادهاي‌به‌موقع‌آن‌روحاني‌، و تشويق‌كردن‌اسيران‌به‌فعاليت‌هاي‌مختلف‌هنري‌، ورزشي‌و آموزشي‌توسط او صحبت‌شده‌است‌.

 
نماز در اسارت PDF چاپ نامه الکترونیک

نماز در اسارت

مولف: هاديان،فريده

ناشر: نشر سوره

سال انتشار: 1372

چكيده:

دنياي‌اسارت‌، دنيايي‌خاموش‌است‌كه‌هنوز هم‌فرياد آن‌به‌گوش‌تاريخ‌دفاع‌هشت‌ساله‌ما نرسيده‌است‌. بسياري‌از آزادگان‌معتقدند كه‌نماز در بازداشتگاههاي‌مخوف‌بعثي‌هاي‌عراق‌تنها ستون‌رو به‌آسماني‌بود كه‌اسراي‌نجيب‌و مؤمن‌ايراني‌به‌آن‌تكيه‌مي‌كردند. در اين‌كتاب‌، سايه‌روشن‌هايي‌از آن‌ستون‌آبي‌رنگ‌را مي‌بينيد كه‌بندگان‌كمر به‌بندگي‌بسته‌و دستهاي‌پر شكوفه‌به‌سوي‌خدا دراز كرده‌، به‌آن‌تكيه‌داده‌اند. اين‌كتاب‌، محصول‌مسابقه‌خاطره‌نويسي‌است‌كه‌دفتر ادبيات‌و هنر مقاومت‌حوزه‌هنري‌سازمان‌تبليغات‌اسلامي‌در سال‌1370 در بين‌آزادگان‌سراسر كشور برگزار كرد.

 
نخلهاي تشنه PDF چاپ نامه الکترونیک

نخلهاي تشنه: مجموعه اشعار نخستين کنگره شعر ويژه آزادي خرمشهر-خرداد1371

مولف: -

ناشر: بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس

سال انتشار: 1372

چكيده:

كتاب‌نخلهاي‌تشنه‌اولين‌مجموعه‌از سروده‌هايي‌است‌كه‌در كنگره‌شعر خرمشهر قرائت‌شد. سرايندگان‌اين‌اشعار، خود بارها و بارها در ميان‌رزمندگان‌حضور داشته‌اند. سروده‌هاي‌حدود پنجاه‌و پنج‌تن‌از شاعران‌در اين‌اثر به‌چاپ‌رسيده‌است‌. در ميان‌آنها مي‌توان‌از افرادي‌چون‌تيمور ترنج‌، محمدحسين‌جعفريان‌، كاظم‌جيرودي‌، محمد رنجبر و ... نام‌برد. مضمون‌اصلي‌اين‌اشعار خرمشهر است‌و از جمله‌موضوعهاي‌ديگري‌كه‌در اين‌اشعار آمده‌است‌، مي‌توان‌به‌شهداي‌دفاع‌مقدس‌، آزادگان‌وارزش‌دوران‌اسارت‌اين‌عزيزان‌، بسيج‌و بسيجي‌و ارزش‌اين‌دو واژه‌و مناجاتهاي‌رزمندگان‌در جبهه‌ها اشاره‌كرد. در اين‌كتاب‌، اشعاري‌هم‌در ارتباط با ارتحال‌حضرت‌امام‌(ره‌) به‌چاپ‌رسيده‌است‌.

 
مينهايي که هرگز منفجر نشد: خاطرات اسراي عراقي PDF چاپ نامه الکترونیک

مينهايي که هرگز منفجر نشد: خاطرات اسراي عراقي

مولف: -

ناشر: نشر سوره

سال انتشار: 1372

چكيده:

در اين‌كتاب‌، پنج‌خاطره‌از اسراي‌عراقي‌در مورد نحوه‌زندگي‌و مشكلات‌و خفقان‌حاكم‌بر عراق‌گردآوري‌شده‌است‌. انفجار در ترمينال‌العماره‌خاطره‌سربازي‌است‌كه‌به‌جرم‌همكاري‌در انفجار بازداشت‌شده‌و مورد ضرب‌و شتم‌قرار گرفته‌است‌. شعبه‌پنجم خاطره‌اي‌است‌كه‌در آن‌، يكي‌از نيروهاي‌عراقي‌تصميم‌به‌براي‌ خودزني‌و فرار از جبهه‌مي‌گيرد، ولي‌بازداشت‌شده‌، به‌شعبه‌پنجم‌(كه‌يكي‌از وحشتناكترين‌زندانهاي‌عراق‌است‌) فرستاده‌مي‌شود. گراي‌اشتباه‌بيان‌مي‌كند كه‌نيروهاي‌عراقي‌كه‌قصد پناهندگي‌به‌ايران‌و فرار از جبهه‌ها را داشته‌اند، عمداً گراي‌اشتباه‌به‌توپخانه‌مي‌داده‌اند. اولين‌مأموريت‌، خاطره‌يك‌دانشجوي‌عراقي‌است‌كه‌بعد از امتحانات‌پايان‌ترم‌، به‌جبهه‌و حوالي‌بصره‌اعزام‌شده‌ولي‌به‌سوي‌نيروهاي‌ايراني‌گريخته‌و اسير شده‌است‌. مينهايي‌كه‌هرگز منفجر نشد، خاطره‌اي‌از اسيري‌است‌كه‌براي‌عدم‌شركت‌در عمليات‌، همراه‌با دوست‌خود تصميم‌به‌خودزني‌مي‌گيرد و براي‌اين‌كار، راه‌رفتن‌بر روي‌مينها را انتخاب‌مي‌كند ولي‌مينها منفجر نمي‌شوند و آنها به‌نيروهاي‌اسلام‌مي‌پيوندند.

 
معماي مسيح PDF چاپ نامه الکترونیک

معماي مسيح

مولف: حسن بيگي،ابراهيم

ناشر: انتشارات مدرسه

سال انتشار: 1372

چكيده:

«معماي‌مسيح‌«: فردي‌مسيحي‌، به‌نام‌مسيح‌كارپيانس‌، در جريان‌جنگ‌اسير مي‌شود. وي‌به‌علت‌رونويسي‌از قرآن‌، در دوران‌اسارت‌، در اروگاه‌رمادي‌به‌شهادت‌مي‌رسد.

«كاكتوس‌«، داستان‌رزمنده‌اي‌است‌كه‌در دوران‌ جنگ‌در جبهه‌بوده‌است‌. وي‌شبي‌در خواب‌، دوستان‌زمان‌جنگ‌خود را مي‌بيند و آنها از او مي‌خواهند مواظب‌انقلاب‌باشد.

«چهار نفر بوديم‌«، حكايت‌چهار دوست‌ـ دو نفر كرد و دو نفر اصفهاني‌ـ است‌. دو نفر از آنها در جريان‌عمليات‌شناسايي‌شهيد مي‌شوند و دو نفر ديگر به‌كمين‌خورده‌، اسير مي‌شوند.

در داستان‌»كلك‌نگاه‌«، عده‌اي‌از اسيران‌با نگاههاي‌خود به‌زيارت‌حرم‌حضرت‌امام‌حسين‌(ع‌) مي‌رفتند. نزديك‌ماه‌محرم‌، عراقي‌ها به‌قصد جلوگيري‌از برپايي‌عزاداري‌امام‌حسين‌(ع‌)، دارويي‌به‌آنها تزريق‌مي‌كنند كه‌تا سه‌روز همه‌آنها را مريض‌مي‌كند و مراسم‌عزاداري‌تاسوعا و عاشورا بر پا نمي‌شود.

 
<< ابتدا < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 10 از 18