خنده بر زنجير چاپ

( گزيده خاطرات طنز آزادگان  در دوران اسارت )

 

نويسنده : بيژ‍ن كياني

 

ناشر : موسسه فرهنگي پيام آزادگان

 

كتاب خنده بر زنجير شامل خاطرات طنزي است كه آزادگان از دوران مقاومت خود در زندان هاي صدام بيان كرده اند و در حقيقت گوياي سرزندگي و نشاط آنان در آن شرايط دشوار مي باشد .